Kritični datum: 6 milijardi ljudi i dalji rast

Ljudska populacija na Zemlji dostigla je 1 milijardu 1804. godine. Prekretnica je bila 1960. godine kada je dostigla 3 milijarde. Kasnije, za nešto manje od 40 godina svetska populacija se udvostručila... oktobar 1999. godine, prema Ujedinjenim nacijama, uzima se kao datum, kada se utvrdilo da je ljudska populacija dostigla tačno 6 milijardi stanovnika. UNFPA (populacioni … Continue reading Kritični datum: 6 milijardi ljudi i dalji rast

Advertisements

Gradska naselja i životna sredina

Građena sredina nastaje kao produkt odnosa društva/kulture i prirode. Danas su ti odnosi više suprostavljeni nego što predstavljaju smislenu simbiozu, u najvećoj mjeri na račun prirode. Njihovo shvatanje kao dva odvojena isključiva sistema, od kojih jedan (društvo/kultura) neprestano eksploatiše drugi (priroda) ne razumijevajući njegove zakone, rezultiralo je neodrživim izgrađenim strukturama i degradiranom životnom sredinom. Građevinska … Continue reading Gradska naselja i životna sredina

Konurbacije i megalopolisi

Širenjem gradskog načina đivota na prigradska naselja u okolini velikih gradova stvaraju se metropolitenske regije. Grupa međusobno blizu razmeštenih gradova povezanih gustom saobraćajnom mrežom, naziva se gradska aglomeracija. srastanje dva ili više gradova u jednu urbanu celinu naziva se konurbacija. Sredinom XX veka na severoistokuj SADje počelo srastanje nekoliko aglomeracija u novi oblik, koji  se … Continue reading Konurbacije i megalopolisi

Urbanizacija

Urbanizacija je proces rasta gradova i gradskog stanovništva. Prve mešovite zajednice nastale su u dolinama velikuh reka u jugoistočnoj Aziji oko 6000 godina pre nove ere u vezi sa razvojem proizvodnje žita i osiguravanjem viškova hrane. Tokom sledeće dve hiljade godina gradski način života se proširio na Bliski Istok, u vezi sa razvojem poljoprivrede. Oko … Continue reading Urbanizacija

Položaj, tipovi i funkcionalna klasifikacija naselja

Naselja su tekovina materjalne i duhovne kulture stanovništva. Tipovi naelja u različitim delovima sveta održavaju istorijske, socijalno-ekonomske, etno-kulturne i prirodne karakteristike odgovarajućih zemalja i naroda. Naselja delimo na stalna i privremena(nomadska). Stalna naselja su sela i gradovi. Stalna sela na stala su u vezi sa neposrednim privrednim iskorišćavanjem pripadajuće teritorije. Postoje sledeći tipovi stalnih sela: … Continue reading Položaj, tipovi i funkcionalna klasifikacija naselja

Mega gradovi

Mega gradovi se obično definišu kao gradska područja sa ukupnom populacijom od preko 10 miliona stanovnika.  Neke definicije postavljaju minimalnu gustinu naseljenosti od 2000 ljudi na kvadratnom kilometru. Mega grad može biti jedna gradska oblast, međutim mogu biti i više urbanih oblasti koje međusobno konvergiraju. Od 2011, ima preko 20 mega gradova kao što su … Continue reading Mega gradovi